Njoftim Ligjor

Përkufizimet

Klienti: çdo person profesionist ose fizik i aftë në kuptim të neneve 1123 e në vijim të Kodit Civil, ose person juridik, që viziton Faqen, duke iu nënshtruar këtyre kushteve të përgjithshme.
Përfitimet dhe shërbimet: https://taxipro60.com/ u ofron klientëve:

Përmbajtja: Të gjithë elementët përbërës të informacionit të pranishëm në sit, në veçanti tekstet - imazhet - videot.

Informacioni i klientit: Në vijim referuar si "Informacion(et)" që korrespondojnë me të gjitha të dhënat personale që mund të mbahen nga https://taxipro60.com/ për menaxhimin e llogarisë tuaj, menaxhimin e marrëdhënieve me klientët dhe për qëllime të analizës dhe statistikave.

Përdoruesi: Lidhja e përdoruesit të internetit, duke përdorur faqen e sipërpërmendur.

Informacione personale: “Informacion që lejon, në çfarëdo forme qoftë, drejtpërdrejt ose tërthorazi, identifikimin e personave fizikë për të cilët zbatohet” (neni 4 i ligjit nr. 78-17, datë 6 janar 1978).

Termat "të dhëna personale", "subjekt të të dhënave", "nënkontraktor" dhe "të dhëna të ndjeshme" kanë kuptimin e përcaktuar nga Rregulloret e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (RGPD: nr. 2016-679)

1. Prezantimi i faqes së internetit.

Sipas nenit 6 të ligjit nr. 2004-575, datë 21 qershor 2004 për besimin në ekonominë dixhitale, u specifikohet përdoruesve të faqes së internetit. https://taxipro60.com/ identitetin e palëve të ndryshme të interesuara në kontekstin e zbatimit dhe monitorimit të tij:

Pronari : SARL TAXI PRO DE L'OISE Kapitali aksioner prej 1500 € Numri i TVSH-së: FR94848255295 – 3 Avenue Champagne 60000 BEAUVAIS

Menaxher i botimit : Z. Mohamed ADDA – 06 07 74 08 69
Drejtuesi i botimit është person fizik ose juridik.
webmaster : VWEB – 09 72 65 76 05
Mikpritës : OVH CLOUD – 2 rue Kellermann 59100 Roubaix 1007
Zyrtar për Mbrojtjen e të Dhënave : Z. Mohammed ADDA – taxipro60@gmail.com

Këto njoftime ligjore GDPR janë marrë nga gjenerator falas i ofruar nga Orson.io

2. Kushtet e përgjithshme të përdorimit të faqes dhe shërbimeve të ofruara.

Sajti përbën një vepër intelektuale të mbrojtur nga dispozitat e Kodit të Pronësisë Intelektuale dhe rregulloreve ndërkombëtare në fuqi.
Klienti nuk mund në asnjë mënyrë të ripërdorë, transferojë ose shfrytëzojë për llogarinë e tij të gjitha ose një pjesë të elementeve ose punëve të sitit.

Përdorimi i faqes https://taxipro60.com/ nënkupton pranimin e plotë të kushteve të përgjithshme të përdorimit të përshkruara më poshtë. Këto kushte përdorimi mund të modifikohen ose plotësohen në çdo kohë, përdoruesit e faqes https://taxipro60.com/ prandaj ftohen t'i konsultojnë ato në baza të rregullta.

Kjo faqe interneti është normalisht e aksesueshme për përdoruesit në çdo kohë. Megjithatë, një ndërprerje për shkak të mirëmbajtjes teknike mund të vendoset nga https://taxipro60.com/, të cilët më pas do të përpiqen t'u komunikojnë përdoruesve paraprakisht datat dhe oraret e ndërhyrjes.
Faqja e internetit https://taxipro60.com/ përditësohet rregullisht nga https://taxipro60.com/ përgjegjës. Në të njëjtën mënyrë, njoftimet ligjore mund të modifikohen në çdo kohë: megjithatë ato i imponohen përdoruesit që ftohet t'i referohet sa më shpesh që të jetë e mundur për t'u njohur me to.

3. Përshkrimi i shërbimeve të ofruara.

Faqja e internetit https://taxipro60.com/ synon të japë informacion për të gjitha aktivitetet e kompanisë.
https://taxipro60.com/ përpiqet të sigurojë në faqe https://taxipro60.com/ informacione sa më të sakta. Megjithatë, ajo nuk mund të mbahet përgjegjëse për lëshimet, pasaktësitë dhe mangësitë në përditësimin, qoftë nga vetë ajo apo nga palët e treta partnerë që i japin atij këtë informacion.

Të gjitha informacionet e treguara në faqe https://taxipro60.com/ janë dhënë vetëm për informacion dhe janë subjekt i ndryshimit. Përveç kësaj, informacioni në sit https://taxipro60.com/ nuk janë shteruese. Ato i nënshtrohen modifikimeve që janë bërë që kur u vendosën në internet.

4. Kufizimet kontraktuale të të dhënave teknike.

Faqja përdor teknologjinë JavaScript.

Faqja e internetit nuk mund të mbahet përgjegjëse për dëmet materiale që lidhen me përdorimin e sajtit. Për më tepër, përdoruesi i faqes pranon të hyjë në sajt duke përdorur pajisje të fundit, që nuk përmbajnë viruse dhe me një shfletues të gjeneratës së fundit të përditësuar.
Faqja e internetit https://taxipro60.com/ është pritur nga një ofrues shërbimi në territorin e Bashkimit Evropian në përputhje me dispozitat e Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (RGPD: nr. 2016-679)

Objektivi është të ofrohet një shërbim që siguron shkallën më të mirë të aksesueshmërisë. Pritësi siguron vazhdimësinë e shërbimit të tij 24 orë në ditë, çdo ditë të vitit. Megjithatë, ai rezervon të drejtën të ndërpresë shërbimin e pritjes për kohëzgjatjet më të shkurtra të mundshme, veçanërisht për qëllime të mirëmbajtjes, përmirësimit të infrastrukturës së tij, dështimit të infrastrukturës së tij ose nëse Shërbimet dhe Shërbimet gjenerojnë trafik të konsideruar si të panatyrshëm.

https://taxipro60.com/ dhe hosti nuk mund të mbahet përgjegjës në rast të keqfunksionimit të rrjetit të internetit, linjave telefonike ose pajisjeve kompjuterike dhe telefonike të lidhura veçanërisht me mbingarkesën e rrjetit që pengon aksesin në server.

5. Pronësia intelektuale dhe shkeljet.

https://taxipro60.com/ është pronar i të drejtave të pronësisë intelektuale dhe mban të drejtat e përdorimit të të gjithë elementëve të aksesueshëm në faqen e internetit, në veçanti tekstet, imazhet, grafika, logot, videot, ikonat dhe tingujt.
Ndalohet çdo riprodhim, përfaqësim, modifikim, publikim, përshtatje e të gjithë ose një pjese të elementeve të faqes, pavarësisht nga mjetet ose proceset e përdorura, përveç me autorizimin paraprak me shkrim të: https://taxipro60.com/.

Çdo përdorim i paautorizuar i faqes ose ndonjë prej elementeve që ai përmban do të konsiderohet se përbën shkelje dhe do të ndiqet penalisht në përputhje me dispozitat e neneve L.335-2 dhe vijuese të Kodit të Pronësisë Intelektuale.

6. Kufizimi i përgjegjësisë.

https://taxipro60.com/ vepron si botues i faqes. https://taxipro60.com/ është përgjegjës për cilësinë dhe vërtetësinë e Përmbajtjes që publikon.

https://taxipro60.com/ nuk mund të mbahet përgjegjës për dëmtimin e drejtpërdrejtë dhe të tërthortë të shkaktuar në pajisjen e përdoruesit, kur hyn në faqen e internetit https://taxipro60.com/, dhe që rezulton ose nga përdorimi i pajisjeve që nuk plotësojnë specifikimet e treguara në pikën 4, ose nga shfaqja e një defekti ose një papajtueshmërie.

https://taxipro60.com/ gjithashtu nuk mund të mbahet përgjegjës për dëmet pasuese (të tilla si humbja e tregut ose humbja e mundësive) që rezultojnë nga përdorimi i faqes https://taxipro60.com/.
Hapësirat interaktive (mundësia për të bërë pyetje në hapësirën e kontaktit) janë në dispozicion të përdoruesve. https://taxipro60.com/ rezervon të drejtën të fshijë, pa njoftim paraprak, çdo përmbajtje të postuar në këtë hapësirë që do të binte ndesh me legjislacionin e zbatueshëm në Francë, në veçanti me dispozitat në lidhje me mbrojtjen e të dhënave. Nëse është e aplikueshme, https://taxipro60.com/ gjithashtu rezervon të drejtën për të vënë në dyshim përgjegjësinë civile dhe/ose penale të përdoruesit, veçanërisht në rast të një mesazhi racist, abuziv, shpifës ose pornografik, pavarësisht nga mediumi i përdorur (teksti, fotografia, etj.).

7. Menaxhimi i të dhënave personale.

Klienti është i informuar për rregulloret në lidhje me komunikimin e marketingut, ligjin e 21 qershorit 2014 për besimin në Ekonominë Dixhitale, Aktin e Mbrojtjes së të Dhënave të datës 06 gusht 2004 si dhe Rregulloret e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave (RGPD: nr. 2016- 679).

7.1 Personat përgjegjës për mbledhjen e të dhënave personale

Për të dhënat personale të mbledhura si pjesë e krijimit të llogarisë personale të Përdoruesit dhe lundrimit të saj në sit, personi përgjegjës për përpunimin e të dhënave personale është: TAXI PRO DE L'OISE. https://taxipro60.com/përfaqësohet nga z. Mohamed ADDA, përfaqësuesi i tij ligjor

Si përgjegjës për përpunimin e të dhënave që mbledh, https://taxipro60.com/ merr përsipër të respektojë kuadrin e dispozitave ligjore në fuqi. Në veçanti, i takon Klientit të përcaktojë qëllimet e përpunimit të të dhënave të tij, t'u sigurojë perspektivave dhe klientëve të tij, që nga mbledhja e pëlqimeve të tyre, informacion të plotë mbi përpunimin e të dhënave të tij personale dhe të mbajë një regjistër trajtimesh në përputhje me realitetin.
Sa herë që https://taxipro60.com/ përpunimin e të dhënave personale, https://taxipro60.com/ merr të gjitha masat e arsyeshme për të siguruar saktësinë dhe rëndësinë e të dhënave personale në lidhje me qëllimet për të cilat https://taxipro60.com/ trajtojini ato.

7.2 Qëllimi i të dhënave të mbledhura

https://taxipro60.com/ ka të ngjarë të përpunojë të gjitha ose një pjesë të të dhënave:

 • për të lejuar lundrimin në sit dhe menaxhimin dhe gjurmueshmërinë e shërbimeve të porositura nga përdoruesi: lidhjen dhe përdorimin e të dhënave për sitin, faturimin, historikun e porosive, etj.
 • për të parandaluar dhe luftuar kundër mashtrimit kompjuterik (spamming, hakerimi, etj.): pajisje kompjuterike të përdorura për shfletim, adresa IP, fjalëkalimi (hashed)
 • për të përmirësuar navigimin në sajt: lidhjen dhe të dhënat e përdorimit
 • për të kryer anketa opsionale të kënaqësisë mbi https://taxipro60.com/ : adresa e postës elektronike
 • për të kryer fushata komunikimi (sms, email): numrin e telefonit, adresën e emailit

https://taxipro60.com/ nuk i tregton të dhënat tuaja personale të cilat për këtë arsye përdoren vetëm nga nevoja ose për qëllime statistikore dhe analizuese.

7.3 E drejta e aksesit, korrigjimit dhe kundërshtimit

Në përputhje me rregulloret evropiane në fuqi, Përdoruesit e https://taxipro60.com/ kanë të drejtat e mëposhtme:

 • e drejta e aksesit (neni 15 GDPR) dhe korrigjimi (neni 16 GDPR), përditësimi, plotësia e të dhënave të përdoruesit e drejta e bllokimit ose fshirjes së të dhënave personale të përdoruesit (neni 17 GDPR), kur ato janë të pasakta, të paplota, të paqarta, të vjetruara ose të të cilave grumbullimi, përdorimi, komunikimi ose ruajtja është i ndaluar
 • e drejta për të tërhequr pëlqimin në çdo kohë (neni 13-2c GDPR)
 • e drejta për të kufizuar përpunimin e të dhënave të përdoruesit (neni 18 GDPR)
 • e drejta e kundërshtimit ndaj përpunimit të të dhënave të përdoruesit (neni 21 GDPR)
 • e drejta për transportueshmërinë e të dhënave që përdoruesit kanë dhënë, kur këto të dhëna i nënshtrohen përpunimit të automatizuar bazuar në pëlqimin e tyre ose në një kontratë (neni 20 GDPR)
 • e drejta për të përcaktuar fatin e të dhënave të Përdoruesve pas vdekjes së tyre dhe për të zgjedhur kujt https://taxipro60.com/ do të duhet të komunikojnë (ose jo) të dhënat e tyre tek një palë e tretë që ata do ta kenë caktuar më parë

Sapo https://taxipro60.com/ është në dijeni për vdekjen e një Përdoruesi dhe në mungesë të udhëzimeve prej tij, https://taxipro60.com/ merr përsipër të shkatërrojë të dhënat e tij, përveç nëse ruajtja e tyre rezulton e nevojshme për qëllime provuese ose për të përmbushur një detyrim ligjor.

Nëse Përdoruesi dëshiron të dijë se si https://taxipro60.com/ përdor të dhënat e tij personale, të kërkojë korrigjimin e tyre ose të kundërshtojë trajtimin e tyre, Përdoruesi mund të kontaktojë https://taxipro60.com/ me shkrim në adresën e mëposhtme:

OISE PRO TAXI – DPO, Z. Mohammed ADDA
3 Avenue Shampanjë 60000 BEAUVAIS.

Në këtë rast, Përdoruesi duhet të tregojë të dhënat personale që ai dëshiron https://taxipro60.com/ korrigjon, përditëson ose fshin, duke u identifikuar saktësisht me një kopje të një dokumenti identiteti (kartë identiteti ose pasaportë).

Kërkesat për fshirjen e të dhënave personale do t'i nënshtrohen detyrimeve që vendosen https://taxipro60.com/ me ligj, veçanërisht në lidhje me ruajtjen ose arkivimin e dokumenteve. Së fundi, përdoruesit e https://taxipro60.com/ mund të paraqesë një ankesë pranë autoriteteve mbikëqyrëse, dhe në veçanti CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Mos zbulimi i të dhënave personale

https://taxipro60.com/ përmbahet nga përpunimi, strehimi ose transferimi i informacionit të mbledhur për klientët e tij në një vend që ndodhet jashtë Bashkimit Evropian ose i njohur si "i papërshtatshëm" nga Komisioni Evropian pa e informuar klientin paraprakisht. Megjithatë, https://taxipro60.com/ mbetet i lirë të zgjedhë nënkontraktorët e tij teknikë dhe tregtarë me kusht që ata të paraqesin garanci të mjaftueshme në lidhje me kërkesat e Rregulloreve të Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave (RGPD: nr. 2016-679).

https://taxipro60.com/ merr përsipër të marrë të gjitha masat e nevojshme për të ruajtur sigurinë e Informacionit dhe në veçanti që ai të mos u komunikohet personave të paautorizuar. Megjithatë, nëse një incident që ndikon në integritetin ose konfidencialitetin e Informacionit të Klientit vihet në vëmendje https://taxipro60.com/, ky i fundit duhet të informojë Klientin sa më shpejt të jetë e mundur dhe t'i komunikojë masat korrigjuese të marra. Për më tepër https://taxipro60.com/ nuk mbledh asnjë "të dhënë të ndjeshme".

Të dhënat personale të përdoruesit mund të përpunohen nga filialet e https://taxipro60.com/ dhe nënkontraktorët (ofruesit e shërbimeve), ekskluzivisht për të arritur qëllimet e kësaj politike.

Brenda kufijve të atributeve të tyre përkatëse dhe për qëllimet e përmendura më sipër, personat kryesorë që mund të kenë akses në të dhënat e Përdoruesve të https://taxipro60.com/ janë kryesisht agjentët tanë të shërbimit ndaj klientit.

 

8. Njoftimi për incidentin

Pavarësisht se sa shumë përpiqeni, asnjë metodë transmetimi përmes Internetit dhe asnjë metodë e ruajtjes elektronike nuk është plotësisht e sigurt. Prandaj, ne nuk mund të garantojmë siguri absolute.
Nëse marrim dijeni për një shkelje të sigurisë, ne do të njoftojmë përdoruesit e prekur në mënyrë që ata të marrin masat e duhura. Procedurat tona të njoftimit të incidentit marrin parasysh detyrimet tona ligjore, qoftë në nivel kombëtar apo europian. Ne jemi të përkushtuar të informojmë plotësisht klientët tanë për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me sigurinë e llogarisë së tyre dhe t'u ofrojmë atyre të gjithë informacionin e nevojshëm për t'i ndihmuar ata të përmbushin detyrimet e tyre të raportimit rregullator.

Asnjë informacion personal i përdoruesit të faqes https://taxipro60.com/ nuk publikohet pa dijeninë e përdoruesit, nuk shkëmbehet, transferohet, caktohet ose shitet në çfarëdo mediumi palëve të treta. Vetëm hipoteza e shpengimit të https://taxipro60.com/ dhe të drejtat e tij do të lejonin transmetimin e informacionit të përmendur te blerësi i mundshëm, i cili nga ana e tij do të detyrohej nga i njëjti detyrim për të ruajtur dhe modifikuar të dhënat në lidhje me përdoruesin e faqes. https://taxipro60.com/.

Siguria

Për të garantuar sigurinë dhe konfidencialitetin e të dhënave personale dhe të të dhënave personale shëndetësore, https://taxipro60.com/ përdor rrjete të mbrojtura nga pajisje standarde si muret e zjarrit, pseudonimizim, kriptim dhe fjalëkalime.

Gjatë përpunimit të të dhënave personale, https://taxipro60.com/merr të gjitha masat e arsyeshme për t'i mbrojtur ata nga çdo humbje, keqpërdorim, akses i paautorizuar, zbulim, ndryshim ose shkatërrim.

9. Lidhjet e hipertekstit "cookies" dhe fenerët e internetit ("etiketat")

Faqja e internetit https://taxipro60.com/ përmban një numër të caktuar lidhjesh hiperteksti në sajte të tjera, të krijuara me autorizimin e https://taxipro60.com/. Megjithatë, https://taxipro60.com/ nuk ka mundësi të verifikojë përmbajtjen e faqeve të vizituara në këtë mënyrë, dhe për këtë arsye nuk merr asnjë përgjegjësi për këtë fakt.

Nëse nuk vendosni të çaktivizoni cookies, ju pranoni që sajti t'i përdorë ato. Ju mund t'i çaktivizoni këto cookie në çdo kohë dhe pa pagesë nga opsionet e çaktivizimit që ju ofrohen dhe kujtohen më poshtë, duke ditur se kjo mund të zvogëlojë ose parandalojë aksesin në të gjitha ose një pjesë të Shërbimeve të ofruara nga faqja.

9.1. "COOKIES"

Një "cookie" është një skedar i vogël informacioni i dërguar në shfletuesin e Përdoruesit dhe i ruajtur brenda terminalit të Përdoruesit (p.sh. kompjuter, smartphone), (më tej "Cookies"). Ky skedar përfshin informacione të tilla si emri i domenit të përdoruesit, ofruesi i hyrjes në internet të përdoruesit, sistemi operativ i përdoruesit, si dhe datën dhe orën e aksesit. Cookies nuk rrezikojnë në asnjë mënyrë të dëmtojnë terminalin e Përdoruesit.

https://taxipro60.com/ ka të ngjarë të përpunojë informacionin e Përdoruesit në lidhje me vizitën e tij në Faqe, të tilla si faqet e konsultuara, kërkimet e kryera. Ky informacion lejon https://taxipro60.com/ për të përmirësuar përmbajtjen e Faqes, navigimin e Përdoruesit.

Cookies që lehtësojnë navigimin dhe/ose ofrimin e shërbimeve të ofruara nga Sajti, Përdoruesi mund të konfigurojë shfletuesin e tij për ta lejuar atë të vendosë nëse dëshiron ose jo t'i pranojë ato në mënyrë që Cookies të ruhen në terminal ose, në të kundërtën, që ato refuzohen, ose sistematikisht ose sipas emetuesit të tyre. Përdoruesi mund të konfigurojë gjithashtu softuerin e shfletuesit të tij në mënyrë që pranimi ose refuzimi i Cookies t'i ofrohet herë pas here, përpara se një Cookie të ketë gjasa të ruhet në terminalin e tij. https://taxipro60.com/ informon Përdoruesin se, në këtë rast, funksionalitetet e softuerit të tij të navigimit mund të mos jenë të gjitha të disponueshme.

Nëse Përdoruesi refuzon regjistrimin e Cookies në terminalin e tij ose shfletuesin e tij, ose nëse Përdoruesi fshin ato që janë regjistruar atje, Përdoruesi informohet se lundrimi i tij dhe përvoja e tij në Faqe mund të jenë të kufizuara. Ky mund të jetë edhe rasti kur https://taxipro60.com/ ose një nga ofruesit e tij të shërbimit nuk mund të njohë, për qëllime të përputhshmërisë teknike, llojin e shfletuesit të përdorur nga terminali, gjuhën dhe cilësimet e ekranit ose vendin nga i cili terminali duket se është i lidhur me internetin.

Nëse është e aplikueshme, https://taxipro60.com/ refuzon të gjithë përgjegjësinë për pasojat që lidhen me funksionimin e degraduar të sitit dhe shërbimet që mund të ofrohen nga https://taxipro60.com/, që rezulton (i) nga refuzimi i Cookies nga Përdoruesi (ii) nga pamundësia për https://taxipro60.com/ për të regjistruar ose konsultuar Cookies të nevojshme për funksionimin e tyre për shkak të zgjedhjes së Përdoruesit. Për menaxhimin e Cookies dhe zgjedhjeve të përdoruesit, konfigurimi i çdo shfletuesi është i ndryshëm. Ai përshkruhet në menynë e ndihmës të shfletuesit, i cili do t'ju lejojë të dini se si Përdoruesi mund të modifikojë dëshirat e tij në lidhje me Cookies.

Në çdo kohë, Përdoruesi mund të zgjedhë të shprehë dhe modifikojë dëshirat e tij në lidhje me Cookies. https://taxipro60.com/ mund të përdorë gjithashtu shërbimet e ofruesve të jashtëm të shërbimeve për ta ndihmuar atë të mbledhë dhe përpunojë informacionin e përshkruar në këtë seksion.

Së fundi, duke klikuar në ikonat e dedikuara për rrjetet sociale Twitter, Facebook, Linkedin dhe Google Plus që shfaqen në faqen e https://taxipro60.com/ ose në aplikacionin e tij celular dhe nëse Përdoruesi ka pranuar depozitimin e cookies duke vazhduar të shfletojë faqen e internetit ose aplikacionin celular të https://taxipro60.com/, Twitter, Facebook, Linkedin dhe Google Plus mund të vendosin gjithashtu cookie në pajisjet tuaja (kompjuter, tablet, telefon celular).

Këto lloj cookie vendosen në terminalet tuaja vetëm nëse jeni dakord për to, duke vazhduar të shfletoni faqen e internetit ose aplikacionin celular të https://taxipro60.com/. Në çdo kohë, Përdoruesi megjithatë mund të revokojë pëlqimin e tij për https://taxipro60.com/ depoziton këtë lloj cookie.

Seksioni 9.2. Etiketat e INTERNETIT

https://taxipro60.com/ herë pas here mund të përdorë fenerë ueb (të njohur edhe si "etiketa", ose etiketa veprimi, GIF me një piksel, GIF të qarta, GIF të padukshme dhe GIF një për një) dhe t'i shpërndajë ato përmes një ueb partneri analitik që mund të gjendet (dhe prandaj ruajeni informacionin përkatës, duke përfshirë adresën IP të Përdoruesit) në një vend të huaj.

Këto etiketa vendosen si në reklamat në internet që lejojnë përdoruesit e internetit të hyjnë në Faqe, ashtu edhe në faqet e ndryshme të saj.

Kjo teknologji lejon https://taxipro60.com/ për të vlerësuar përgjigjet e vizitorëve në sit dhe efektivitetin e veprimeve të tij (për shembull, sa herë hapet një faqe dhe informacioni i konsultuar), si dhe përdorimin e kësaj faqeje nga Përdoruesi.

Ofruesi i jashtëm i shërbimit mund të mbledhë informacione për vizitorët në sitin dhe faqet e tjera të internetit duke përdorur këto etiketa, të përpilojë raporte mbi aktivitetin e sitit për vëmendjen e https://taxipro60.com/, dhe ofron shërbime të tjera në lidhje me përdorimin e tij dhe të internetit.

10. Ligji qeverisës dhe juridiksioni.

Çdo mosmarrëveshje në lidhje me përdorimin e faqes https://taxipro60.com/ i nënshtrohet ligjit francez.
Përveç rasteve kur ligji nuk e lejon, juridiksion ekskluziv u jepet gjykatave kompetente të Beauvais.

ADS Aux Marais.

sqShqip